Privacy beleid

In het kader van de nieuwe europese wet AVG ( = Algemene Verordening Gegevensbescherming) zal ik (Reina Koelewijn) op deze pagina informatie geven over hoe mijn praktijk met uw persoongegevens omgaat.

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Ik houdt me daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop beschreven in dit Privacy beleid;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht (behandeling) en/of uitnodigingen voor een afspraak;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht (behandeling);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, beroep, medische gegevens.

Deze gegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor een bepaalde periode (zie verderop in het privacy beleid de termijn van deze periode).

Verstrekken aan een derde partij:
Voor het verzorgen van de (financiële) administratie maak ik gebruik van een derde partij.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen AVG verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens vrij te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden nadat u ons hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Verstrekken van persoonsgegevens buiten de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Bewaren van persoonsgegevens doe ik niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist:
– Financiële administratie voor maximaal 7 jaar
Bewaartermijn m.b.t. aansprakelijkheidverzekering:
– Dossiers: gedurende 7 jaar na de laatste behandeling
– Minderjarigen tot 7 jaar vanaf dat ze meerderjarig (18) zijn geworden

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen en alle organisaties conform de AVG die namens mij van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen, alle gebruikersnamen en wachtwoorden worden op een beveiligde plaats bewaard;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen;
 • Persoongegevens uit pin betalingen worden niet door mij verwerkt
 • Ik gebruik geen cookies op mijn website

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens* (zo mogelijk i.v.m. wetgeving en aansprakelijkheidsverzekering) en welke ik verder van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik mag u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
*Persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoer van de opdracht (behandeling) kunnen niet verwijderd worden, tenzij de opdracht wordt beëindigd.

Wanneer ik uw persoonsgegevens verwerk op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met ons op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in Nederland.

Vragen
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Reina Koelewijn is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via:
Reina Koelewijn
Amsterdamseweg 43A
3812 RP Amersfoort
triggerpointcoach@reinakoelewijn.nl
06-51918285

25 mei 2018 versie 1